پروژه ها

منطقه صنعتی ویژه بست / مالاتیا

پروژه های در حین اجراء

پروژه های در حین اجراء

پروژه های باتمام رسیده

درباره پروژه

محوطه های صنعتی با افزایش یافتن روزبروز حجم خود یکی از مراکز تجاری مهم شهرهای بزرگ میباشند. در نظر داشتن قابل استفاده بودن این مراکز و ارائه شدن بهترین امکانات به زمینه های کاری مهمترین عنصر میباشد. بعنوان شرکت ساختمانی بستا ما نیز با اهم دادن به این عناصر باورمان بدین میباشد که پروژه مغازه های صنعتی نفس جدیدی به منطقه خواهد آورد.

طرح

موقعیت

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.