اطلاعات سازمانی

اطلاعات سازمانی

پیام شرکت

شرکت ساختمانی بستا از بدو تاسیس خود تاکنون کیفیت و اعتماد را با استقرار و بنحو موفقیت آمیزی به همه فعالیتهای خود منعکس نموده است. از مصالح مورد استفاده در سازه ها و با اهمیتی که به پرسنل خود قائل میباشد با موفقیت تا بامروز رسیده است.

 

شرکت ساختمانی بستا به سهیم بودن به شکلدهی ارزشهای اوج گرفته صنعت ساختمان سازی در این گوشه بهشت در کشورمان را هدف خود نهاده است. شرکت ساختمانی بستا با زیرساخت قوی و فعال خود در خدمات ارائه شده اصل کارکرد با محوریت انسان را مورد اهم قرار داده است.

 

امروزه صرفاً در مالاتیا نبوده و در نقاط مختلف ترکیه نیز از ابراز این بینش خدمت اظهار غرور کرده و شما را نیز به جا گرفتن در تابلوی سعادت شرکت ساختمانی بستا دعوت میکنیم.

 

با عرض احترامات...

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.